Via Liquic.nl kunt u persoonsgegevens aan Liquic ter beschikking stellen. Ook is het mogelijk dat uw gegevens door een derde aan Liquic zijn doorgegeven. Onder persoonsgegevens worden in het kader van deze Privacy statement verstaan alle gegevens die herleidbaar zijn tot natuurlijke personen. Liquic hanteert een strikt privacybeleid ten aanzien van persoonsgegevens.

Liquic maakt onderscheid in:

  1. Persoonsgegevens beschikbaar gesteld aan Liquic voor het leveren van diensten en producten en/of het leveren van relevante informatie en aanbiedingen.
  2. Persoongegevens die doelbewust door een professional of web-bezoeker op Liquic.nl of aanverwante websites beschikbaar worden gesteld aan derden als in gebruik van diensten of deelname aan interactieve content.

Liquic garandeert dat zij de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens als onder punt 1 en 2, niet ter beschikking stelt of verkoopt aan derden, behalve na uw uitdrukkelijke toestemming. Uitzondering hiervan is een mogelijke samenwerking met de Nederlandse Gouden Gids en Telefoongids.

Liquic zal begrijpelijkerwijs niet proberen te voorkomen dat persoonsgegevens beschikbaar gesteld als onder punt 2 zonder tussenkomst van Liquic worden verkregen door derden via de website.

Liquic neemt adequate maatregelen om te zorgen dat gepubliceerde emailadressen op de website beschermd worden tegen spam-oogsters.


Indien u persoonsgegevens aanlevert, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Op uw verzoek zal Liquic u binnen uiterlijk vier weken informeren of en op welke wijze zij betreffende persoonsgegevens verwerkt. Indien de bedoelde persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel voor de genoemde doeleinden bovenmatig of niet ter zake dienend zijn, kunt u Liquic verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens voor het leveren van informatie en aanbiedingen, zal Liquic dit gebruik terstond staken.

U kunt uw verzoek richten aan:
Liquic
Hoekveen 3
3829 DJ Hooglanderveen
info@liquic.com