Auteur: Gezondheid Succes Relatie | Progressive Mental Alignment PMA (Marleen Korthuis)
Deze publicatie is nog niet gewaardeerd
Inloggen om een waardering te geven.
 

Nieuwe inzichten betreffende het functioneren van ons brein laten zien dat jij en ik de sleutel bezitten tot de oplossing van de huidige wereldproblemen!

Wordt jij ook regelmatig opgeschrikt door de toenemende alarmerende berichten omtrent de kritieke toestanden in de wereld? Maak jij je ook zorgen over waar het met deze maatschappij naar toe gaat als je de schokkende toename van alle ziekten, misdaad, hebzucht, relatiestoornissen, apathie en economisch en sociaal verval waarneemt? Is het je bekend dat al deze dingen Ă©Ă©n gemeenschappelijke oorzaak hebben waar nu wat aan gedaan kan worden?

Onze nabije toekomst is in gevaar

Veel van de ecosystemen zijn “the point of no return” al gepasseerd. Onze aarde en haar milieu vormen echter wel het noodzakelijke fundament voor onze voeding, gezondheid en voortbestaan. Als er niet snel een antwoord wordt gevonden om de steeds voortschrijdende milieuvernietiging een halt toe te roepen, dan komt ons gezamenlijke overleven als mensheid binnen de komende dertig jaar in gevaar.

De steeds intensere alarmerende berichten creëren bij veel mensen met verantwoordelijkheidsgevoel  angst. Door het ontbreken van een beleid dat de oorzaak van alles aanpakt, leidt deze angst tot een toenemende matheid waardoor mensen steeds minder bewust dreigen te raken van de ernst van de situatie.


De werkelijke oorzaak

Het leidt geen twijfel dat de mens de directe oorzaak van deze dreigende catastrofe is. Als wij de oorzaak zijn, dan zij wij ook de enigen die dit proces kunnen omkeren. Velen zouden niets liever willen, maar weten niet hoe en waar te beginnen. Een wijs man uit het verleden heeft eens gezegd: “Je dient nieuw gemaakt te worden in de kracht die je denken aandrijft.” Om dit te kunnen doen moet je wel eerst weten wat die “kracht die je denken aandrijft” is!

Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben ons recentelijk de drijvende kracht achter al onze  beslissingen, overtuigingen, gevoelens en handelingen geopenbaard.

De ware bron van onze kracht

Is het je wel eens opgevallen dat het al dan niet efficiënt en succesvol zijn in je werkzaamheden of hobby’s volledig wordt bepaald door de mate van je interesse en innerlijke drijvende kracht? Op het moment dat je zo’n krachtige overtuiging of interesse hebt, dan verloopt alles moeiteloos en geen inspanning is je dan teveel. Hoe wordt deze innerlijke kracht in je gevormd? Ze komt volledig voort uit jouw persoonlijke overtuigingen, uit jouw realiteit! Waarop baseren deze overtuigingen?

Motiverende overtuigingen bestaan niet louter uit woorden en fraai geformuleerde zinnen. Hun drijvende kracht wordt gevoed door jouw emoties, jouw gevoelens. Deze komen tot stand door complexe onderbewuste neurofysiologische processen in ons interne milieu. Dit interne milieu is niet alleen volledig verantwoordelijk voor al je denken, beslissen en handelen, maar ook voor je gehele gedrag naar je relaties, je samenwerking met je collega’s en zelfs voor een groot deel van je gezondheid.

Dit innerlijke milieu wordt gedicteerd door het totaal van alle in ons onderbewustzijn opgeslagen herinneringen en gevoelens. Deze vormen een neurofysiologische database van alles wat je ooit in je leven hebt waargenomen, geleerd en ervaren. Je hebt al deze gegevens en gevoelens keurig gecodeerd en in je onderbewuste brein opgeslagen. Ze vormen je vergelijkingsmateriaal voor alle huidige en toekomstige waarnemingen en acties. Deze zintuiglijke (zien, horen, voelen, ruiken en proeven) data is echter niet slechts als een stelletje gevoelloze gegevens opgeslagen. Elk afzonderlijk gegeven is voorzien van een specifieke gevoelscode die aangeeft welke gevoelswaarde dit gegeven voor jou persoonlijk heeft.

Demotiverende stoorzenders

Door een intensief vergelijkend onderzoek van diverse gebieden binnen de wetenschap en door het koppelen van de verzamelde feiten is er een nieuw fenomeen ontdekt, genaamd “bad clusters”. Deze bad clusters werken vanuit je onderbewustzijn als stoorzenders voor je gevoel en waardeoordeel. Ze blijken volledig verantwoordelijk te zijn voor onze negatieve overtuigingen en ondermijnen onze positieve intenties. Ze dicteren ons innerlijk milieu en zijn de veroorzakers van zelfsaboterende beslissingen en negatieve gedragingen.

Bad clusters zijn onjuist gecodeerde zintuiglijke gegevens die we als mentale plaatjes hebben opgeslagen in onze database. Ze zijn ontstaan tijdens vervelende en beangstigende ervaringen gedurende ons leven, meestal in onze kinderjaren. Het zijn, objectief gezien door onze ogen als volwassene, niet per definitie zulke schokkende gebeurtenissen, maar wel door de ogen en gevoelsbeleving van ons als kind toen we ze meemaakten.

Een neurofysiologische kortsluiting

De wetenschappelijke gegevens laten ons zien dat elk zintuiglijk gegeven dat in een dergelijke bad cluster is opgeslagen, door een neurofysiologische “kortsluiting” met hele vervelende negatieve gevoelens is verbonden. Het gaat hier om hele basale gegevens zoals een kleur, geur, smaak, gelaatsuitdrukking, woorden, beweging en tal van andere gegevens. Al deze gegevens worden, net als juist gecodeerde data, door het onderbewustzijn gebruikt als vergelijkingsmateriaal om nieuw inkomende zintuiglijke waarnemingen te analyseren en te voorzien van hun gevoelswaarde.

Deze nieuw binnenkomende zintuiglijke gegevens worden door het brein op heel basaal niveau vergeleken met eerder opgeslagen soortgelijke gegevens, waaronder ook die van bad clusters. Dit kan er in resulteren dat we in een volledig onbedreigende, ja soms zelf tijdens uiterst prettige gebeurtenissen, plotseling worden geconfronteerd met onbegrijpelijke negatieve gevoelens. Deze gevoelens staan echter in geen enkele redelijke verhouding tot hetgeen we op dat moment observeren. We zoeken voor deze onverklaarbare en vaak onredelijke stemmingswisselingen een rationele verklaring. Deze is echter niet te vinden omdat de gegevens uit een bad cluster niet bewust herinnerd kunnen worden door hun onjuiste codering.

Om de negatieve gevoelens voor onszelf aanvaardbaar te maken, creëren we onze eigen overtuigingen. Deze behoren vaak tot de meest krachtige overtuigingen, meningen, oordelen en vooroordelen die we kennen. Ze leiden vaak tot destructief gedrag voor onszelf en anderen. Bad clusters blijken verantwoordelijk te zijn voor meer dan driekwart van al onze negatieve, remmende en zelfsaboterende overtuigingen. Zolang deze mentale stoorzenders ons innerlijk milieu dicteren zullen we nooit de drijvende kracht ontwikkelen die vereist is om daadwerkelijke veranderingen in ons externe milieu en ons gedrag aan te brengen.
Gezamenlijk vinden we steeds meer veelbelovende oplossingen voor alternatieve energievoorziening, afvalverwerking, recycling, vervoer, waterzuivering en nog tal van andere milieubeschermende aspecten.
Deze oplossingen worden echter op veel te kleine schaal toegepast. De meest belangrijke drijfveer voor deze veel te trage reactie is angst. Met name de angst voor mogelijke financiële en economische consequenties die deze alternatieve oplossingen met zich meebrengen. Door onze op angst (bad clusters) gebaseerde overtuigingen, focussen we ons niet op de oplossing maar op de problemen van dergelijke consequenties.

Focus op de oplossing en niet op de problemen

De mens is vernuftig genoeg om de noodzakelijke technische, politieke en economische oplossingen te ontwikkelen. Deze oplossingen zullen echter geen toepassing op grote schaal vinden zolang de oorzaak van de problematiek niet wordt verholpen. De oorzaak is niet van technische of financiële aard maar ligt verborgen in het interne milieu, het onderbewuste brein. Het zijn de daar gevormde diepe gevoelens die onze overtuigingen bepalen, die op hun beurt weer onze acties en daden dicteren. De problematiek in ons externe milieu is slechts een reflectie van de balansverstoring in ons interne milieu! Zolang ons interne milieu niet verandert, zal er niets in onze overtuigingen, motivatie, drive, acties en gedrag veranderen.
Steeds meer mensen zoeken naar effectieve methoden om positieve veranderingen in zichzelf te bewerkstelligen. Sommigen proberen dit door naar motivatiesprekers te luisteren, anderen door nieuwe vaardigheden te leren en weer anderen door indringende therapieën, zelfhulptechnieken of krachtige conditioneringen toe te passen.

Het terugvalfenomeen

De praktijk laat zien dat vaardigheidstrainingen, peptalks, zelfhulptechnieken en conditioneringen slechts in staat zijn om 25% van ons gedrag blijvend te wijzigen. De overige 75% van onze overtuigingen zijn daarvoor te hardnekkig omdat ze worden bestuurd door de kracht van bad clusters, waarvan ons de inhoud niet bewust is. Daardoor leidt het “terugvalfenomeen” er steeds weer toe dat we al heel snel het ons bekende oude gedragspatroon tegen beter weten in hervatten.

Bad clusters zijn niet alleen de oorzaak van onze ondermijnende overtuigingen, maar zijn ook verantwoordelijk voor veel van de chronische en psychosomatische ziektenklachten, alsmede voor menig zakelijk, sociaal en politiek probleem. Deze zijn namelijk allemaal terug te voeren tot een verstoring van dezelfde bron, ons interne milieu.

Het ons omringende externe milieu is niets anders dan een reflectie van ons verstoorde interne milieu. Wij sluiten ons realiteitsbesef steeds meer af omdat we wel met de risico’s en gevolgen worden overspoeld, maar er geen duidelijke oplossingen en effectieve aanpak voor de oorzaak worden geboden. We raken daardoor verward, boos en bevreesd. Gevoelens die we pareren met apathie en ogenschijnlijke onverschilligheid. Desalniettemin willen we allemaal graag lang, gezond en gelukkig leven. Diep van binnen beseffen we allemaal dat er op hele korte termijn oplossingen moeten worden geboden.

Of het nu gaat om je beslissingen, gezondheid, relaties of zakelijke en sociale gedragingen, het zijn stuk voor stuk reflecties van ons interne milieu. Des te gezonder en vrijer van stoorzenders dit interne milieu is, des te gezonder, zuiverder, krachtiger en succesvoller wordt de reflectie zichtbaar in het ons omringende externe milieu.

De oplossing ligt in ons innerlijk milieu

De daadwerkelijke antwoorden en oplossingen moeten in eerste instantie in onszelf worden gevonden. Durf jij deze uitdaging aan? Ben jij je bewust van onze gemeenschapsverantwoording ten aanzien van de catastrofe die onze planeet bedreigt? Ben jij uit het juiste hout gesneden om de confrontatie met je eigen interne milieu aan te gaan? De positieve resultaten zullen niet alleen jou voordeel verschaffen maar ook je vrienden, familie, vrienden en het grotere milieu waarin we allemaal leven. Zou jij willen weten hoe jouw positieve drijvende krachten tot volle ontplooiing kunnen komen?

Het maakt daarbij niet uit of je een spirituele achtergrond hebt of niet. We leven allemaal op deze zelfde planeet, waarvoor we gezamenlijk verantwoordelijk zijn, ongeacht of jouw motivatie nu voortkomt uit de verantwoording naar je kinderen toe of ten opzichte van je God. Schuif je verantwoording niet af door apathisch af te wachten wat er gaat gebeuren. Je hebt waarschijnlijk net als de meeste mensen een hekel aan het gevoel dat je iets “moet” doen. Niemand houdt ervan om tot daden geforceerd te worden. We volbrengen ook pas grote daden als de drijvende kracht daarvoor uit onszelf komt, gebaseerd op ons eigen gevoel en waardeoordeel. In geval van ons leefmilieu is er echter wel een dringende reden om gezamenlijk zo snel mogelijk de oorzaak van de problemen te verhelpen. Zonder ons milieu komt immers ook ons aller vrijheid en voortbestaan sneller tot een eind dan ons lief is. Het vormen en activeren van een krachtige motivatie om onszelf en ons milieu te versterken leidt pas tot effectieve daden nadat de innerlijke stoorzenders zijn verwijderd.

Wij dragen allemaal de verantwoording voor het voortbestaan van onze aarde. Des te meer mensen gaan beseffen dat de oorzaak van de ons bedreigende ellende nu succesvol aangepakt kan worden, des te groter de kans dat er op korte termijn ingrijpende positieve ontwikkelingen zullen komen. Jij kunt daarin ook een belangrijke rol spelen. Denk niet dat dit te hoog gegrepen is voor jou. Elke positieve stap voorwaarts die tot wereldverandering leidt begint met enkele individuen die gemotiveerd zijn, willen bijdragen aan vooruitgang en de moed hebben zich hiervoor in te zetten. Wees een “Universal Giver”. Pas wanneer ook zij hun innerlijke milieu transformeren is het mogelijk om snel en effectief op grote schaal veranderingen aan te brengen en de directe bedreiging van onze planeet en ons voortbestaan af te wenden.

Zonder aarde geen leven

Ongeacht wat jij van het leven verwacht, alles wordt zinloos op het moment dat onze aarde zijn kracht verliest en onbewoonbaar wordt. Als jij en ik voldoende kennis, inzicht, bewustzijn en karakter ontwikkelen om een innerlijke transformatie te ondergaan, dan zullen we de resultaten daarvan uitstralen naar anderen. Elk positief stapje voorwaarts, hoe gering maar ook, zal dan bijdragen tot het gezond maken van het grote geheel.

Voor meer informatie zie www.pmanederland.nl

Terug